Česká asociace MBA škol - CAMBAS

V lednu 1998 se konala ustavující schůze "České asociace MBA škol" (CAMBAS). Zakládajícími členy tohoto neziskového sdružení se staly Vysoká škola ekonomická, Praha (VŠE) reprezentovaná Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS), České vysoké učení technické, Praha (ČVUT) prostřednictvím Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) a Vysoké učení technické v Brně (VUT) svojí Brno Business School (BBS) na fakultě podnikatelské. Asociace má sídlo v Centru doktorandských a manažerských studií VŠE Praha. Všechny zakládající školy měly v té době své programy studia MBA akreditovány zahraničními partnery z Velké Británie: Manchesteru Metropolitan University, Sheffield Hallam University a Nottingham Trent University.

Od doby založení byli za členy CAMBAS postupně přijati další členové: 

Brno International Business School  (B.I.B. S.), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta (VŠB), Czech Management Institute manažerské fakulty ESMA BARCELONA, Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM), University of New York Prague (UNYP), Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), CMC Čelákovice a Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ), Mezinárodní škola podnikání a managementu při VŠE v Praze (ISBM) a Francouzsko-český institut řízení při VŠE v Praze (IFTG). V poslední době byly přijaty Škoda auto vysoká škola, o.p.s. (SAVŠ) a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Některé školy v průběhu času z CAMBAS odešly např. proto, že přestaly MBA program vyučovat. Další školy přešly pod jiný subjekt. V současné době má asociace 10 členů.

Členství v CAMBAS bylo donedávna přístupné všem dalším školám v ČR, které splnily podmínky akreditace CAMBAS u alespoň jednoho ze svých programů MBA.
Od roku 2016 otevřel CAMBAS možnost členství i neakreditovaným subjektům, a to nejen vzdělávacím institucím, ale např. i zaměstnavatelům absolventů MBA, podnikům, komorám, svazům podniků i jiným subjektům spojených různým způsobem s problematikou MBA.

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami "zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice" včetně akreditací studia MBA v České republice. Založení Asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a bylo uznáno European Foundation of Management Development (EFMD www.efmd.org) se sídlem v Bruselu, jako oficiální akreditační orgán v České republice.

Členové asociace jsou toho názoru, že v dlouhodobém výhledu je potřeba zajistit, aby programy, které končí získáním titulu MBA, dosahovaly mezinárodních standardů. Proto je nezbytné zajistit odpovídající akreditace, platné pro všechny školy poskytující studium MBA. Toto studium není v České republice náhradou vysokoškolského vzdělání, ale návazným studiem po dokončení vysoké školy a získání manažerské praxe (nejméně dvouleté) v rámci tzv. celoživotního vzdělávání, sloužící jako akcelerátor manažerské kariéry. Jako takové by mělo být kontrolováno profesionální asociací.

Studium MBA je určeno pro ty absolventy vysokých škol s minimálně bakalářským stupněm vzdělání a kteří mají alespoň dvouletou manažerskou praxi s perspektivou dosáhnout v manažerské kariéře vyššího postavení.

Zakládající členové se při založení asociace inspirovali situací v zemích, kde tento typ studia má již dlouholetou a úspěšnou tradici. V těchto zemích obvykle existují asociace manažerských škol, které regulují standardy studia MBA stejně, jako se to předpokládá od CAMBAS v České republice.

V USA je takovou asociací the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Ve Velké Británii je to Association of MBAS (AMBA), ve Španělsku Asociación Española de Representantes de Escuelas de Direccion de Empresas (AEEDE), v Polsku se asociace jmenuje FORUM –Association of Management Education, v Německu je to Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) a v Rusku Russian Asociation of Business Education (RABE). Akreditace programu těmito institucemi garantuje vysokou úroveň studia MBA. Všechny tyto a další instituce jsou členy EQUAL při EFMD, stejně jako CAMBAS. (Více informací: http://www.efmd.org/index.php/business-schools/equal)

Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i umístění absolventů MBA a jejich kariéře. Členství školy v CAMBAS je pak pro studenty určitou zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

 

Prof. Ing. Milan Malý, CSc.
Předseda České asociace MBA škol

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová