Nezkrácená verze článku uveřejněného v MF DNES 27.října 2003

1. Co je vlastně MBA studium a proč je podle Vás o něj takový zájem?

Titul MBA (Master of Business Administration) pochází ze zemí, kde vysokoškolské studium má již tradičně dva stupně: bakalářský a magisterský (magistr je anglicky master). Master znamená vyšší stupeň vysokoškolského studia, druhá část názvu vyjadřuje obor studia. V našem případě lze Business Administration volně přeložit jako podnikové hospodářství a management. Například v USA a ve Velké Británii je studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách.

V posledních letech se však pojetí studia MBA mění i v zemích jeho původu. Lze to ilustrovat na příkladu USA. Americké školy si stále důsledněji kladou jako podmínku přijetí ke studiu předchozí manažerskou praxi, obvykle nejméně tříletou. To znamená, že student dokončí pouze bakalářský stupeň, nebo pokračuje na jiném oboru magisterského studia, třeba i na technickém, právnickém i medicínském. Pak nastoupí na manažerskou funkci a nejdříve po třech letech se znovu vrátí ke studiu prezenčnímu, dnes však obvykleji ke studiu při zaměstnání.

Z této změny pojetí vychází i koncepce studia MBA v ČR. MBA studium je chápáno jako profesní vzdělání a v souladu s názorem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální po absolvování vysoké školy obvykle magisterského stupně, ale postačí i bakalářský titul. Získaný titul MBA tedy u nás neznamená absolvování vysoké školy, ale profesionální vzdělání, získání manažerských dovedností a předpoklady pro rychlejší postup v manažerské kariéře, případně lepší pracovní zařazení. Studuje se obvykle bez přerušení zaměstnání. To vysvětluje značný zájem, který o toto vzdělání dnes projevují manažeři ve všech oborech, podnicích, neziskových organizacích i státních institucích.

2. Jaké podmínky musí zájemce o studium splňovat?

Nezbytnou podmínkou je, jak již bylo řečeno, absolvování nejméně bakalářského stupně na vysoké škole jakéhokoliv oboru. Další podmínkou je alespoň dvouletá praxe v manažerské funkci a případně znalost jazyka, ve kterém studium probíhá.

3. Podle jakých kriterií si mají zájemci o studium školu vybírat?

Rozhodujícím kritériem při výběru školy je její kvalita. Ta se projevuje v řadě ukazatelů, které běžný zájemce nemá možnost ani čas zjišťovat. Proto vznikají různé asociace či instituce, které hodnotí podle odborně zpracovaných kritérií úroveň jednotlivých škol. Pokud škola splňuje požadovaná kritéria kvality, uděluje jí tzv. akreditaci. Prakticky v každé zemi existuje takováto asociace MBA škol. Někteří z nich udělují akreditaci i školám z jiných zemí. Akreditace prestižní instituce je určitou zárukou kvality dané školy.

4. Je nějaký kvalitativní rozdíl mezi zahraničními a tuzemskými školami nabízejícími tuto formu studia?

Rozdíl není mezi zahraničními a tuzemskými školami, ale mezi kvalitními zahraničními či tuzemskými školami na jedné a nekvalitními zahraničními či tuzemskými školami na straně druhé. Nekritický obdiv všeho zahraničního již doufejme v této oblasti pominul a rozhoduje pouze kvalita bez ohledu na to, je-li to škola zahraniční či tuzemská. A kvalita se projevuje v akreditaci. Na to by si především zájemci o studium u nás měli dát dobrý pozor, neboť se stále častěji začínají objevovat nabídky získání titulu z prestižní (?) neakreditované zahraniční školy, kde není požadováno ani studium, ani vykonání zkoušek. Je nutno pouze zaplatit školné. Všichni pracovníci personálních útvarů by měli pečlivě rozlišovat, kde zájemce o zaměstnání titul získal.

5. Proč není u nás na rozdíl od zahraničí zařazeno MBA mezi vysokoškolské tituly?

Je to dáno charakterem studia, které se soustřeďuje na rozvoj dovedností a komunikačních schopností, na rozdíl od akademického vysokoškolského studia, které klade důraz především na rozvoj znalostí spojených s teorií a metodologií.

6. Co to znamená akreditace školy či programu studia?

Kvalita studia spadajícího do českého vysokoškolského systému je garantována akreditacemi, tj. potvrzením žádoucí kvality, které má právo udělovat pouze MŠMT. Všechny vysokoškolské tituly získané na různých, u nás působících pobočkách zahraničních univerzit, ať se honosí jakýmkoliv názvem a zahraniční akreditací, jsou u nás platné jen tehdy, je-li daný program akreditovaný MŠMT nebo je nostrifikován, tj. potvrzen příslušnou českou fakultou.

Studium MBA jak již bylo řečeno nespadá u nás do systému vysokoškolského, ale celoživotního vzdělávání. MŠMT proto neprovádí jeho akreditaci, ale přeneslo tuto agendu na CAMBAS jako profesní asociaci

7. Co je to CAMBAS?

CAMBAS je zkratkou anglického názvu České asociace MBA škol (Czech Association of MBA Schools). Byla založena v roce 1998 na doporučení a za účinné podpory programu PHARE při EU.

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami "zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice" včetně zavedení systému akreditací studia MBA v České republice. Založení Asociace bylo akceptováno MŠMT a bylo uznáno European Foundation for Management Development (EFMD) v Bruselu jako oficiální akreditační orgán v České republice.

8. Co garantuje studentům členství školy v CAMBAS?

V každé zemi existují prestižní a uznávané asociace, které akreditují programy MBA. Například v USA je to AACSB, ve Velké Británii AMBA, ve Španělsku AEEDE, v Itálii ASFOR, v Německu, Rakousku a Švýcarsku FIBAA, v Polsku FORUM, v Rusku RABE, v Nizozemsku VSNU. V České republice tuto funkci plní CAMBAS. Akreditace kmenové instituce je určitou zárukou úrovně i její pobočky v cizí zemi.
Členství v CAMBAS tedy zaručuje, že škola má program studia MBA akreditovaný touto asociací a splňuje kritéria, která byla vypracována jako norma kvality studia MBA v České republice.

Samozřejmě je vítané, aby vedle domácí akreditace se školy pokoušely o získání zahraničních, mezinárodních akreditací. Řada škol má dnes dvě i tři akreditace. Z nich se dnes za nejprestižnější považuje akreditace EQUIS (European Quality Improvement System) udělovaná European Foundation for Management Development (EFMD) se sídlem v Bruselu. Kromě vlastních domácích škol uděluje akreditaci zahraničním školám nebo programům také např. americká AACSB nebo britská AMBA. Členství v některé z jmenovaných asociací však automaticky neznamená, že její program MBA je touto asociací akreditován. Akreditaci si musí zájemci o studium pečlivě ověřit.

9. Kolik přibližně studium stojí?

Studium MBA na školách v ČR stojí přibližně dvěstě až třistatisíc korun. U dotovaných programů bývá někdy levnější, při rozsáhlejším využívání zahraničních lektorů a částečném studiu v zahraničí naopak výrazně dražší.

10. Dá se studovat v češtině?

Kromě škol, kde vyučováním jazyka je pouze angličtina, nabízí dnes řada škol studium v češtině, nebo v kombinaci s angličtinou, případně jiným jazykem (jako je němčina, španělština nebo francouzština).

11. Kolik škol v české republice má studium MBA akreditováno CAMBAS?

K dnešnímu dni je to sedm škol a jedna škola je v závěrečném procesu akreditace. Jde tedy prakticky o osm škol, které jsou rovněž členy CAMBAS.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová