POSTAVENÍ A ÚLOHA CAMBAS VE STUDIU MBA V ČESKÉ REPUBLICE

Studium MBA v Evropě (kromě Británie) má tu zvláštnost, že na rozdíl od USA a V. Británie, není chápáno jako studium vysokoškolské,ale spíše jako rekvalifikační a specializační postgraduální studium bez přerušení zaměstnání pro ty, kteří chtějí dosáhnout na nejvyšší příčky manažerské kariéry ve všech odvětvích, nebo v nich setrvat. Proto není zařazeno do systému vysokoškolského studia, jehož kvalitu garantuje MŠMT. Lékař, který vede nemocnici, potřebuje manažerské vzdělání, stejně jako herec-ředitel divadla, či technik-inženýr v různých manažerských funkcích.Ovšem i absolvent ekonomických oborů potřebuje po určité době získat nové manažerské vědomosti a dovednosti, nemluvě o tom, že řada cizích firem u nás hledá pracovníky s titulem, který zná z vlastní země. Absence orgánu bdícího nad kvalitou studia MBA si i u nás vynutila založení profesního sdružení České asociace MBA škol (CAMBAS), jehož posláním je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České Republice. Zkratka CAMBAS je odvozena z anglické transkripce Czech Association of MBA Schools. Asociace byla založena za podpory grantu poskytnutého Evropskou Unií. V lednu 1998 se konala ustavující schůze "České asociace MBA škol" (CAMBAS). Zakládajícími členy tohoto neziskového sdružení se staly Vysoká škola ekonomická, Praha (VŠE) reprezentovaná Pražskou mezinárodní manažerskou školou /PIBS/, České vysoké učení technické, Praha (ČVUT) prostřednictvím Masarykova ústavu vyšších studií a Vysoké učení technické v Brně (VUT) svojí Brno Business School na fakultě podnikatelské. Asociace má sídlo v Centru doktorandských a manažerských studií VŠE Praha. Všechny zakládající školy mají dnes své programy studia MBA akreditovány zahraničními partnery z Velké Británie: Manachester Metropolitan University, Sheffield Hallam University a Nottingham Trent University.

Od doby založení byli za členy CAMBAS postupně přijati další členové:

 • Brno International Business School (B.I.B.S.),
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta,
 • Czech Management Institute manažerské fakulty ESMA BARCELONA CMC Graduate School of Business o.p.s. Čelákovice
 • University of New York v Praze.

V současné době má tedy 8 členů. Členství v CAMBAS je přístupné všem dalším školám v ČR, které splní podmínky akreditace CAMBAS u alespoň jednoho ze svých programů MBA.

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami "zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice" včetně zavedení systému akreditací studia MBA v České republice. K zabezpečení tohoto poslání Asociace iniciuje, organizuje a podporuje zejména tyto aktivity:

 • vytvoření, zavedení a provádění účinného akreditačního systému programů MBA
 • podporu výzkumných projektů
 • podporu stáží s výměny učitelů a studentů
 • výměnu učebních pomůcek a programů
 • pořádání konferencí a seminářů
 • vydávání společných publikací.

Asociace bude podporovat a iniciovat spolupráci s domácími a zahraničními institucemi a školami. Asociace bude podporovat návrhy svých členů na rozvoj MBA programů.

Založení Asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a bylo uznáno European Foundation of Management Development (EFMD), jako oficiální akreditační orgán v České republice.

Zájem ministerstva o spolupráci CAMBAS vyplývá z faktu, že asociace, která garantuje náročné akreditační řízení programů MBA, poskytuje ministerstvu pro jeho potřebu i širokou veřejnost dostatečné informace o úrovni takto akreditovaného MBA studia u nás. Je třeba uvést, že některé nabízené MBA programy nejsou podloženy odpovídající náročností a délkou studia a kvalitou získaných poznatků, přičemž se vesměs jedná o poměrně finančně náročnou investici uchazeče. Zájemce o studium MBA by měl mít proto možnost získat informace nejen od instituce, která toto vzdělání nabízí.

Garance náročnosti akreditačního řízení spočívá nejen ve stanovení a dodržování kritérií, ale rovněž v jeho otevřenosti jak pro veřejnost, tak pro ministerstvo. Z toto důvodu je spolupráce nezbytná a měla by pokračovat i do budoucna.

Členové asociace jsou toho názoru, že v dlouhodobém výhledu je potřeba zajistit, aby programy, které končí získáním titulu MBA, dosahovaly mezinárodních standardů. Proto je nezbytné zajistit odpovídající akreditace, platné pro všechny školy poskytující studium MBA. Toto studium není v České republice náhradou vysokoškolského vzdělání, ale návazným studiem po dokončení vysoké školy a získání manažerské praxe (nejméně dvouleté) v rámci tzv. celoživotního vzdělávání, sloužící jako akcelerátor manažerské kariéry. Jako takové by mělo být kontrolováno profesionální asociací.

Studium MBA je určeno pro ty absolventy vysokých škol, kteří mají alespoň tříletou manažerskou praxi s perspektivou dosáhnout v manažerské kariéře vyššího postavení. V souladu s MŠMT je součástí systému celoživotního vzdělávání a dalšího profesionálního vývoje.

Zakládající členové se při založení asociace inspirovali situací v zemích, kde tento typ studia má již dlouholetou a úspěšnou tradici. V těchto zemích obvykle existuje asociace manažerských škol, která reguluje standardy studia MBA stejně, jako se to předpokládá od CAMBAS v České republice.

V USA je takovou asociací American Assembly of Collegiate Schools of Business /AACSB/. Ve Velké Británii je to Association of MBAS (AMBA), ve Španělsku Asociación Española de Representantes de Escuelas de Direccion de Empresas (AEEDE), v Polsku se asociace jmenuje FORUM –Association of Management Education, v Německu a ve Švýcarsku je to Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) a v Rusku Russian Asociation of Business Education (RABE). Akreditace programu těmito institucemi garantuje vysokou úroveň studia MBA.

Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i umístění absolventů MBA a jejich kariéře. Členství školy v CAMBAS je pak pro studenty určitou zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

V České republice v současné době působí více než dvacet institucí nabízejících studium MBA. Většina z nich má program akreditovaný v zahraničí, obvykle partnery, se kterými v zahraničí spolupracuje. Dodatečná akreditace, která se zdá na první pohled duplicitní, a na tom závislé členství v CAMBAS zaručuje, že zahraniční partner má žádoucí úroveň i v naší zemi, kde je školství na tradičně vysoké úrovni. I v této oblasti se totiž čas od času se objeví snaha nabízet nízkou kvalitu s pocitem, že pro střední a východní Evropu je dostatečná.

Vedle víceméně národních akreditací provádí. European Foundation for Management Development (EFMD) se sídlem v Bruselu, považovaná za prestižní instituci EU, mezinárodní akreditaci zvanou EQUlS. V ČR má první stupeň této akreditace tzv. EQUIP zatím pouze VŠE v Praze.

Je však nutno rozlišovat členství v instituci a akreditaci příslušného programu. Například i prestižní organizace jako AA CSB přijímají za členy i školy, jejichž program neakreditovaly. Naopak u asociací v zemích střední a východní Evropy bývá podmínkou akreditace alespoň jednoho programu, chtějí-li se stát členy asociace. To platí i o české CAMBAS.

CAMBAS má ve svém dlouhodobém programu i sestavování žebříčku kvality jednotlivých škol MBA v České republice. Zatím pro toto hodnocení nemá dostatek podkladů, ale již dnes může dát případným zájemcům určitý návod, jak vybírat nejvhodnější školu, a nenaletět na řadu marketingových triků.

Prvním kritériem hodnocení je úroveň a prestiž mateřské instituce, se kterou je škola organizačně i personálně spojena. Je-li to zahraniční škola, pak je užitečné zjistit její pověst a prestiž v mateřské zemi, zda má akreditaci prestižní asociace (marketingovým trikem je uvádění pouze členství!). U škol spojených i s českými vysokými školami, je užitečné zjistit, jak fakulty (obory) ekonomicko-manažerské byly hodnoceny jedním (asi před třemi lety) X hodnocení při rozdělení do pěti skupin podle úrovně.

Jakou akreditaci má vlastní MBA škola či pobočka je dalším důležitým kritériem výběru.

Akreditace EQUIS, udělované EFMD v Bruselu má známku nejvyšší kvality. V hodnocení EQUIS jsou zohledněny I nejnovější trendy, jako je internacionalizace a globalizace.

V době globalizace je zřejmé, že prvky internacionalizace pronikají výrazně i do studia MBA. Především studium pro již zkušené manažery, pracující ve vyšších i nejvyšších exekutivních funkcích, tzv. „Executive Education“ by mělo obsahovat výrazný aspekt internacionalizace a globalizace v obsahu studia. EFMD doporučuje položit důraz na následující charakteristiky:

 • studenti se rekrutují z mezinárodních podniků
 • členy studijních skupin jsou studenti z různých zemí
 • jsou používány efektivní metody výuky mezinárodního managementu
 • všechny programy i studijní předměty kladou důraz na internacionální a globální aspekty
 • jsou využívány specifické zdroje pro výuku např. přednášky hostujících profesorů či významných manažerů globálních podniků
 • členy lektorského sboru i administrativy poskytovatele studia jsou cizinci

Akreditace EQUIS obecně zahrnuje následující oblasti hodnocení:

 • obsah studia, poslání instituce, řízení a správa instituce, strategie
 • úroveň a složení studentů a spolupracujících institucí
 • kvalita programu studia
 • úroveň a rozvoj lektorského sboru
 • promítnutí vědy, výzkumu a inovace do obsahu studia
 • úroveň a formy spolupráce s podnikatelskou komunitou
 • finanční zdroje a administrativa
 • internacionalizace a globalizace studia.

Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena podobně na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i umístění absolventů MBA a jejich kariéře. Členství školy v CAMBAS je pak pro studenty určitou zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

prof. Ing. Milan Malý, CSc.
předseda CAMBAS
publikováno v časopisu Účetnictví 8/2004

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová