Tituly pro manažery jsou i na prodej

V mailové poště mnoha nás se čas od času objevují nabídky získání titulu MBA, DBA, ale i jiných prestižních titulů pro ty, kteří, jak inzerát říká, nemají čas se studiu věnovat, mají však podle svého subjektivního hodnocení dostatek „životních zkušeností“, ale především dostatek peněz, aby si mohli titul koupit. Nabídka zdůrazňuje hlavně to, že není nutno ztrácet čas studiem, neboť vlastně již všechno známe a soustřeďuje se spíše na formální stránku jako je podobnost diplomu s diplomem prestižních universit, tištěný na kvalitním papíře, se zlatou barvou pečetě university nebo fakulty udělující titul, jehož kopie bude zaslána také tomu, koho si dotyčný zájemce vybere, např. svého zaměstnavatele.

Uvedený příklad je jednou z ukázek nežádoucích a velice škodlivých podnikatelských aktivit, snižujících u málo informované veřejnosti prestiž dotyčných titulů. Jedinou účinnou cestou, jak se tomuto nebezpečí bránit je vytvořit fungující systém akreditace programů a škol, které nabízejí dané tituly. Pokud jsou tituly součástí českého vysokoškolského systému, bdí nad dodržováním jejich kvality nadřízené ministerstvo, v našem případě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V případě studia a titulů, patřících do tzv. celoživotního vzdělávání, se vytvářejí v jednotlivých zemích profesionální instituce, jejichž hlavním úkolem je dbát na žádoucí kvalitu a prestiž tohoto studia.

V České republice tuto úlohu plní po dohodě s MŠMT Česká asociace MBA škol (CAMBAS), jejímž posláním je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice. Zkratka CAMBAS je odvozena z anglické transkripce Czech Association of MBA Schools. Asociace byla založena za podpory grantu poskytnutého Evropskou unií. V roce 1998.

V současnosti je jejím členem osm škol:

  • Brno Business School při VUT Brno (BBS)
  • Brno International Business School (B.B.I.S.)
  • CMC Graduate School of Business, Čelákovice
  • Czech Management Institute manažerské fakulty ESMA Barcelona
  • Ekonomická fakulta VŠB – Technické university, Ostrava
  • Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT Praha
  • Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha (PIBS)
  • University of New York v Praze (UNYP)

Hlavním nástrojem, jak plnit hlavní poslání CAMBAS je vytvoření účinného nástroje akreditací, tj. kontroly a uznání žádoucí úrovně studia MBA a nověji i DBA (Doctor of Business Administration) v České republice.

Podobnou úlohu plní obdobné asociace v ostatních zemích. V USA je takovou asociací American Assembly of Collegiate Schools of Business (AACSB). Ve Velké Británii je to Association of MBAS (AMBA), ve Španělsku Asociación Española de Representantes de Escuelas de Direccion de Empresas (AEEDE), v Polsku se asociace jmenuje FORUM –Association of Management Education, v Německu a ve Švýcarsku je to Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) a v Rusku Russian Asociation of Business Education (RABE). Akreditace programu těmito institucemi garantuje vysokou úroveň studia MBA.

Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i umístění absolventů MBA a jejich kariéře. Členství školy v CAMBAS je pak pro studenty určitou zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

V České republice v současné době působí více než dvacet institucí nabízejících studium MBA. Většina z nich má program akreditovaný v zahraničí, obvykle partnery, se kterými v zahraničí spolupracuje. Dodatečná akreditace, která se zdá na první pohled duplicitní, a na tom závislé členství v CAMBAS zaručuje, že zahraniční partner má žádoucí úroveň i v naší zemi, kde je školství na tradičně vysoké úrovni. I v této oblasti se totiž čas od času se objeví snaha nabízet nízkou kvalitu s pocitem, že pro střední a východní Evropu je dostatečná.

Vedle víceméně národních akreditací provádí European Foundation for Management Development (EFMD) se sídlem v Bruselu, považovaná za prestižní instituci EU, mezinárodní akreditaci zvanou EQUlS. V ČR má první stupeň této akreditace tzv. EQUIP zatím pouze VŠE v Praze.

Je však nutno rozlišovat členství v instituci a akreditaci příslušného programu. Například i prestižní organizace jako AA CSB přijímají za členy i školy, jejichž program neakreditovaly. Naopak u asociací v zemích střední a východní Evropy bývá podmínkou akreditace alespoň jednoho programu, chtějí-li se stát členy asociace. To platí i o české CAMBAS.

CAMBAS má ve svém dlouhodobém programu i sestavování žebříčku kvality jednotlivých škol MBA v České republice. Zatím pro toto hodnocení nemá dostatek podkladů, ale již dnes může dát případným zájemcům určitý návod, jak vybírat nejvhodnější školu, a nenaletět na řadu marketingových triků.

Prvním kritériem hodnocení je úroveň a prestiž mateřské instituce, se kterou je škola organizačně i personálně spojena. Je-li to zahraniční škola, pak je užitečné zjistit její pověst a prestiž v mateřské zemi, zda má akreditaci prestižní asociace (marketingovým trikem je uvádění pouze členství!). U škol spojených s českými vysokými školami, je užitečné zjistit, jak fakulty (obory) ekonomicko-manažerské byly hodnoceny v posledním hodnocení asi před třemi lety evaluační komisí MŠMT a do které z pěti možných skupin podle dosažené úrovně byly zařazeny.

Jakou akreditaci má vlastní MBA škola či pobočka je dalším důležitým kritériem výběru. Akreditace EQUIS, udělované EFMD v Bruselu má známku nejvyšší kvality. V hodnocení EQUIS jsou zohledněny i nejnovější trendy, jako je internacionalizace a globalizace. V době globalizace je zřejmé, že prvky internacionalizace pronikají výrazně i do studia MBA. Především studium pro již zkušené manažery, pracující ve vyšších i nejvyšších exekutivních funkcích, tzv. „Executive Education“ by mělo obsahovat výrazný aspekt internacionalizace a globalizace.

Z uvedených fakt o významu neustálé kontroly kvality studia pomocí akreditací vyplývá jeden důležitý závěr pro všechny zájemce o tento druh studia i pro pracovníky personálních útvarů: dnes nestačí pouze titul MBA získat, ale podstatně důležitější je to, jaká je prestiž té instituce, která titul udělila.

prof. Ing. Milan Malý, CSc
předseda CAMBAS a profesor na VŠE
publikováno v Kariéře Speciál HN 23.září 2004

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová