Jen vysoká škola už dávno nestačí

Náplň práce, pozice a charakter manažerského práce se za posledních patnáct let radikálně změnily. Kromě objektivních důvodů těchto změn, projevujících se v celém globalizovaném světě, jako jsou např. moderní informační a komunikační prostředky se v transformujících ekonomikách změnily základním způsobem obsah (např. aktivity zaměřené na konkurenceschopnost, rychlá reakce na měnící se okolí, globalizační faktory) i styl manažerské práce (např. práce v týmech, přechod od autokratického ke konzultativnímu a participativnímu stylu rozhodování, decentralizace řízení).

Pojetí manažerské činnosti již není chápáno jako izolovaná funkce, ale jako svébytná manažerská profese, kdy manažer je schopen vykonávat tuto činnost na různých hierarchických úrovních a v různých odvětvích národního hospodářství. Manažer především na vyšších stupních organizační hierarchie je generalistou, řešícím hlavně vzájemnou interakci podnikových aktivit, důsledky spolupůsobících jevů. Tím se z manažerské aktivity stává relativně sofistikovaná činnost, která vyžaduje cílevědomou, kvalitní a celoživotní průpravu. Objektivní i subjektivní důvody měnící charakter manažerské práce již odzvonily manažerům – samoukům bez formálního vzdělání a bez snahy o průběžný růst kvalifikace. I když se manažer jako „selfmademan“ může výjimečně objevit, dříve nebo později narazí na strop svých znalostí, které musí během své aktivní kariéry doplňovat, chce-li vyhovět požadavkům doby.

Co nabízejí vysoké školy

Současný model budování kariéry manažera se v našich podmínkách odvíjí od studia na vysoké škole. Základ studia tvoří většinou ekonomické obory, které lze studovat v ČR na více než třiceti veřejných či soukromých vysokých školách. Zájemce si i v této fázi může vybrat z užší specializaci především na soukromých školách, ale celosvětová tendence je spíše širší základ. Velice užitečné je získání potřebných jazykových znalostí v průběhu tohoto studia s případným delším (semestrálním) pobytem na partnerské zahraniční škole. Vycházíme-li ze známé zkušenosti, že manažer se v nejbližší budoucnosti těžko obejde bez počítačové gramotnosti stejně jako bez „esperanta“ manažerů, tj. angličtiny případně dalšího světového jazyka, pak by při výběru školu měly hrát faktory možnosti pobytu v zahraničí a volného přístupu k internetu důležitou roli. Při této příležitost je možno si povšimnout, že získávání počítačových a jazykových znalostí se nezbytně přesouvá na počátky budování kariéry manažera, dnes často i do výuky na základních a středních školách. Při pozdějších fázích budování kariéry v oblasti celoživotního vzdělávání již manažer nemůže počítat s výraznějšími úspěchy ve studiu těchto disciplín.

Samozřejmě nezanedbatelnou pomůckou při výběru školy je její postavení v žebříčcích, které sestavují nezávislé instituce ve spolupráci s médii. Žebříček ekonomických fakult a oborů na veřejných a soukromých školách byl např. nedávno vypracován agenturou SC&C a zveřejněn v Lidových novinách.

Celoživotní vzdělávání je nutností

Po nástupu do praktického života absolventi získávají první praktické zkušenosti a objevují postupně různé problémy, pro jejichž řešení jim často chybí znalost adekvátních metodických nástrojů či požadované dovednosti, např. týmová řešení problémů. Po třech, nejpozději pěti letech nastává čas na určitou formu „inovace“ svého původně teoreticky zaměřeného vzdělání. V této situaci se v našich podmínkách jako nejvhodnější nabízí studium MBA distanční formou či při zaměstnání, které je převážně zaměřeno na řešení praktických problémů s pouze nezbytnou mírou teoretických základů tak, aby student pochopil podstatu problémů a nepřistupoval k řešení mechanicky. Hlavními metodami výuky je skupinové řešení případových studií, společné diskuze k navrženým řešením, týmové projekty a zpracování esejí na konkrétní problémy praxe. Na rozdíl od určitých pokusů o podobný přístup na vysokých školách v tomto případě již nejde o spekulativní názory studentů bez praktických zkušeností, ale o zasvěcené diskuze odborníků, které jsou dalším velmi významným zdrojem získávání potřebných znalostí a dovedností především v týmové práci.

V České republice v současné době nabízí studium MBA přibližně dvacet institucí. Pro zájemce se teprve připravuje žebříček úrovně manažerských škol obdobný žebříčku ekonomických škol. Této přípravy se ujala Česká asociace MBA škol (CAMBAS), jejímž hlavním posláním je zjišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v ČR včetně akreditací programů MBA na jednotlivých školách. Do doby, než bude zveřejněn žebříček škol MBA je možno uchazečům o studium doporučit jako pomocné kritérium pro jejich rozhodnutí si zjistit, zda příslušná škola je členem CAMBAS. Pouze ty školy, jejichž program je akreditován CAMBAS se mohou stát jeho členy, což je jistou zárukou kvality tohoto typu studia v České republice.

CAMBAS je členem European Foundation for Management Studies (EFMD) se sídlem v Bruselu a účastní se pravidelně práce metodické komise Euroepan Quality Link (EQUAL), která připravuje metodické pokyny pro MBA studia a další formy manažerského studia.

V poslední době úsilí o další zkvalitnění manažerského vzdělávání vyústilo v projekt dalšího stupně manažerského vzdělávání Doctor of Business Administration (DBA). Je určeno pro užší okruh zkušených manažerů, kteří již absolvovali studium MBA a mají zájem o aplikaci nejnovějších sofistikovaných manažerských metod do vlastní praxe a jejich tvůrčí zdokonalování. Očekává se od nich, že své poznatky jsou schopni rovněž publikovat a předávat odborné veřejnosti.

Tuto prozatím nejvyšší formu manažerského vzdělávání lze studovat i na vybraných českých manažerských školách, na kterých kvalita školitelů doktorandů dosahuje požadovaných vědeckých parametrů (nositelé vědeckých hodností DrSc., CSc. PhD. a autoři respektovaných publikací ve svém oboru). Studium je obvykle tříleté a po absolvování metodických předmětů zaměřených na vědeckou práci se soustřeďuje na zpracování závěrečné doktorské práce. I tyto programy jsou akreditovány CAMBAS.

Výše uvedený názorný popis vývoje manažerské kariéry a praktické rady jak postupovat při výběru vhodné školy by měl manažerům pomoci zvýšit jejich informovanost a vybrat si nejvhodnější model budování své kariéry.

Prof. Ing. Milan Malý, CSc.

Předseda CAMBAS a zástupce v EQUAL, EFMD v Bruselu

Publikováno v Kariéře Speciál HN 23.3.2006\

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová