Akreditace studia MBA

V dnešní globalizované době je cílem národních i nadnárodních institucí metodicky ovlivňovat studium MBA a zároveň nabízet jeho akreditaci.

Pod pojmem akreditace rozumíme obecně určité potvrzení požadované kvality nabízeného produktu, v tomto případě programu studia Master of Business Administration (MBA) zájemcům o toto studium. Tato garance kvality by měla být zaručována nadřízenou hodnotitelskou institucí, pokud škola nabízející program MBA organizačně podléhá takové nadřízené instituci (jakým je např. ve Velké Británii British Accreditation Council - BAC). Anebo je udělována dobrovolným sdružením těchto škol v asociaci, jejímž základním zájmem je zajistit, udržet a dále zvyšovat úroveň daného studia. To je případ všech dalších zemí, ve kterých je studium MBA buďto jako studium vysokoškolské (např. ve VB, v USA) nebo v mnoha evropských zemích, kde je spíše považováno za studium postgraduální, specializační pro vyšší management k urychlení profesionální kariéry. Působnost těchto asociací je spíše orientovaná na školy v dané zemi, kde asociace vznikla.

Shrneme-li tento popis možných akreditací, dospějeme k závěru, že je lze rozdělit do následující základní struktury:

- akreditace národní, prováděné buďto nadřízenou institucí (ministerstvem) nebo asociací místních škol,

- akreditace mezinárodní, prováděné speciálními nadnárodními institucemi.

Pro úplnost je ještě nutno podotknout, že některé národní asociace jsou natolik prestižní, že začínají pronikat i na pole akreditace mezinárodní a nabízejí svoji akreditaci i školám, které působí mimo zemi, pro kterou akreditace původně vznikla.

NÁRODNÍ AKREDITACE

V každé zemi existují prestižní a uznávané asociace, které akreditují programy MBA. Například v USA je to AACSB, ve Velké Británii ABS (akreditační roli vykonává BAC nebo AMBA), ve Španělsku AEEDE, v Itálii ASFOR, v Německu, Rakousku a Švýcarsku FIBAA, v Polsku FORUM, v Rusku RABE a v Nizozemsku VSNU. Určitou výjimkou z tohoto pravidla je ve Velké Británii kromě ABS ještě asociace AMBA, která nebyla založena manažerskými školami, ale absolventy MBA. Její akreditace patří mezi prestižní, nabízející i mezinárodní akreditaci, podobně jako AACSB.

V ČR plní akreditační funkci česká asociace MBA škol (CAMBAS), kterou uvedeme jako příklad akreditace na národní úrovni. Vznikla v roce 1998 na doporučení a za účinné podpory programu PHARE při Evropské unii. Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami "zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice", včetně zavedení systému akreditací studia MBA. Založení asociace bylo akceptováno ministerstvem školství a bylo uznáno European Foundation for Management Development (EFMD) v Bruselu jako oficiální akreditační orgán v České republice.

Vlastní evaluaci vypracovává tzv. evaluační komise při CAMBAS, která je složena z členů nezávislých na kterékoli škole. Ta doporučuje či nedoporučuje plénu CAMBAS akreditovat danou školu. O udělení akreditace rozhodují hlasováním členové pléna.

Členství v CAMBAS tedy zaručuje, že škola má program studia MBA akreditovaný touto asociací a splňuje kritéria, která byla vypracována jako norma kvality studia MBA v Česku.

KRITÉRIA NÁRODNÍ AKREDITACE

Při akreditaci se přihlíží především k následujícím kritériím:

Škola úzce spolupracuje se zahraničním partnerem ze země, kde je MBA součástí vysokoškolského vzdělávání a jeho program je akreditován respektovanou akreditační institucí v dané zemi.

Na studium MBA jsou přijímáni pouze studenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně dvouletou manažerskou praxí.

Studenti jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.

Program MBA odpovídá mezinárodně uznávaným standardům, především doporučením EFMD.

Program MBA trvá nejméně 12 měsíců (full-time), 24 měsíců (part-time) a měl by dosahovat u všech forem nejméně 400 hodin přímé výuky. Distanční studium má specifické podmínky hlavně v tom, že učební materiály obsahují zpětnovazební a autonavigační prvky umožňující samostatné studium, příručku, průvodce studiem a systém pro monitorování průběhu studia.

Škola je schopna předložit učební texty či jiné studijní podklady jednotlivých předmětů včetně povinné a doporučené literatury.

Škola má vypracovaný studijní a zkušební řád, který je dostupný posluchačům.

Studium je ukončeno způsobem, který prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat získané poznatky v praxi, obvykle formou závěrečné práce.

Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků - pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Existuje systém hodnocení lektorů studenty a vedením školy, který lze doložit.

Škola vede podrobnou studijní dokumentaci o všech studentech.

Posluchači mají k dispozici materiální vybavení odpovídající nárokům na studium MBA (vhodné učebny s audiovizuálním vybavením, přístup do knihovny a čítárny, přístup k počítačové síti a internetu atd.).

MEZINÁRODNÍ AKREDITACE - EQUIS

Příkladem akreditace mezinárodní je vytvoření mezinárodního akreditačního systému EQUIS (European Quality Improvement Systém) vytvořeného EFMD spolu s některými předními manažerskými školami v roce 1997. Jeho vznik byl podnícen potřebou rozvíjet akreditační systém zaměřený na manažerské studium kdekoliv ve světě, které chce působit za hranicemi své země. V tu dobu neexistoval žádný mezinárodní akreditační systém pro manažerské vzdělávání. Některé národní akreditační systémy již v té době určité kroky k internacionalizaci udělaly, jako již zmíněná AMBA v Británii či americká AACSB. V současné době jsou EQUIS, AMBA a AACSB nejznámější mezinárodní instituce pro akreditování manažerského vzdělávání.

Vytvořením EQUIS se EFMD snažilo poskytnout odlišný akreditační přístup pro manažerské školy, které usilují o vynikající kvalitu svých programů, který by zároveň respektoval požadavky ostatních akreditačních institucí. Odlišný prvek EQUIS, smysl pro diversitu, blízce souvisí s tím, že vznikl v Evropě.

Základní cíl EQUIS, který je i posláním EFMD, je, celosvětově pozvednout úroveň manažerského vzdělávání. Není zaměřen pouze na MBA nebo další specifické programy, ale na všechny manažerské programy určité instituce od bakaláře až po doktorské studium.

EQUIS založil svou prestiž a uznání celosvětově. Již v 31 zemích světa bylo 105 institucí akreditováno tímto systémem.

Instituce akreditované EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu výuky ve všech oblastech své aktivity, ale také vysoký stupeň internacionalizace. Pro společnosti, které získávají zaměstnance z celého světa, studenty, kteří hledají vzdělání za hranicemi země a pro školy, které budují svá spojení za hranicemi i v jiných kontinentech, roste potřeba se identifikovat s těmi institucemi v zahraničí, které poskytují vysokou kvalitu vzdělání v mezinárodním managementu.

Klíčové oblasti hodnotících kritérií

a) pro poslání a vedení a školy: prostředí, status instituce, řízení, poslání, vize a hodnoty, strategická pozice, strategické řízení a cíle, strategické plánování, záruka kvality, internacionalizace a firemní kontakty;

b) pro programy: programové portfolio, programový záměr, programový obsah, získávání dovedností, postoupení programu, hodnocení studentů , evaluace programu, internacionalizace, význam firemní spolupráce a význam společenské spolupráce;

c) pro studenty: cílové profily a kritéria výběru, zaměření přípravy a rozvoje, podpora a poradenské služby, osobní i personální rozvoj, etika a hodnoty, kariérový postup a podpora, vztah mezi absolventy, internacionalizace a spojení s firmami;

d) pro učitelský sbor: počet učitelů, kvalifikace a složení, řízení učitelů, profesionální růst učitelů, internacionalizace a spojení s firmami;

e) pro výzkum a vývoj: výzkumné aktivity, vývoj a inovace, mezinárodní rysy výzkumu a vývoje, spojení mezi výzkumem, vývojem, firemním světem a uznávání grantů.

ZÁVĚR

Obsah i formy akreditace se permanentně vyvíjejí, doplňují a upřesňují tak, aby pružně reagovaly na neustále se měnící podmínky podnikatelského a manažerského prostředí. Stejně tak vznikají nové systémy akreditace reagující na potřeby globalizace a internacionalizace trhu. Příkladem nového systému akreditace mezinárodních programů nejen MBA, ale i dalších manažersky zaměřených programů je EPAS (The EFMD Programme Accreditation System) vytvořený rovněž EFMD. Cílem této akreditace je uznání na mezinárodním trhu. Cílové institutce nabízejí programy vytvořené pro nábor mezinárodních studentů v duchu Boloňské smlouvy (European Bologne Accord), pro které je mezinárodní mobilita a internacionalizace součástí jejich filozofie.

Posledním trendem prestižních manažerských škol je nezůstat u jediné akreditace, ale nechat svoje programy prověřit více akreditačními systémy a získat vícenásobnou akreditaci. Vycházejí totiž z logické filozofie, že akreditace obecně vede ke zlepšení kvality samotných programů a výkonnosti celé vzdělávací instituce formou srovnávání s jinými školami. Systémy akreditace často využívají benchmarkingu jako metody porovnání úrovně jednotlivých škol s jednoznačným odhalením hlavních předností a nedostatků škol.

Jakou akreditaci mají české MBA školy?

Zájemce o studium MBA v České republice bude jistě zajímat, že v současné době má národní akreditaci CAMBAS osm institucí, které toto studium nabízejí. Tyto školy, jejichž seznam je uveřejněn na internetu (www.cambas.cz), jsou zároveň členy této asociace. Zatím žádná z těchto institucí nemá mezinárodní akreditaci typu EQUIS, AACSB nebo AMBA. Některé partnerské zahraniční školy však tuto akreditaci mají a jsou i případy, kdy nabízejí českým zájemcům společné programy s mezinárodní akreditací. Takovým příkladem je společný program MBA Pražské mezinárodní manažerské školy při VŠE v Praze (PIBS) a ESCP-EAP v Berlíně, akreditovaný EQUIS.

Prof. Ing. Milan Malý, CSc.

Předseda CAMBAS

Publikováno v MODERNIRIZENI.IHNED.CZ 8.6.2007

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová