MBA vychovává globální manažery

Datum: 10.10.2008
Autor: Marek Přibil
Zdroj: Právo
Strana: 20
Rubrika: Studium


MILAN MALÝ, PŘEDSEDA ČESKÉ ASOCIACE MBA ŠKOL, V ROZHOVORU PRO PRÁVO:


* Pane profesore, co je hlavním posláním České asociace MBA škol (CAMBAS)?


Udržovat a dále rozvíjet kvalitu studia MBA v České republice tak, aby odpovídala úrovni v ostatních zemích, především v zemích EU.


* Udílíte tedy manažerským školám akreditace, jež jsou zárukou kvality?


Členem CAMBAS se může stát pouze škola, která je touto institucí akreditovaná. Akreditace je udělovaná na pět let a doporučuje ji nezávislá evaluační komise, jejímiž členy jsou bývalí děkani MBA škol, zástupci ministerstva školství a významní odborníci. Kvalita výuky je sledována průběžně a odchylky jsou projednávány na plenárních zasedáních a schůzích předsednictva CAMBAS. Některým žadatelům o akreditaci již byla buď odmítnuta, nebo jim bylo doporučeno žádost předložit později.


* Proč vlastně studovat MBA a získat titul Master of Business Administration (v překladu magistr podnikového hospodářství a managementu), když v Česku není, na rozdíl třeba od Spojených států, zařazen mezi ty vysokoškolské?


Studium je u nás chápáno jako profesní v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. Přispívá především ke zvyšování kvalifikace manažerů, kteří již mají několikaleté praktické zkušenosti a zájem na rychlejším postupu v profesní kariéře a na dosažení vrcholových manažerských postů ve svých institucích.


* A snažíte se zasadit o to, aby se titul stal vysokoškolským?


Ve studiu jsou využívány speciální metody, především řešení případových studií, kterých nelze použít u vysokoškolských posluchačů bez potřebné praxe. Proto považujeme jeho přesun do vysokoškolského studia za nevhodný.


* Kolik je u nás škol, jež nabízejí MBA, a jak mají při jejich výběru zájemci postupovat?


Sdružujeme devět institutů a jeden se statutem přidružené školy, který je čekatelem na akreditaci. Kromě těchto deseti působí v Česku více než dvě desítky škol s velice rozdílnou odbornou úrovní. Jak bylo řečeno, CAMBAS zaručuje požadovanou kvalitu studia MBA svou akreditací, která odpovídá metodickým směrnicím vypracovaným European Foundation for Management Development (EFMD) v Bruselu, jehož jsme členem. Při výběru školy samozřejmě v prvé řadě doporučujeme ty s akreditací CAMBAS a případně s mezinárodními akreditacemi EQUIS, AACSB a AMBA.


* Jaké druhy či typy studia MBA školy v Česku většinou nabízejí?


MBA je chápáno jako studium vychovávající globální manažery schopné vykonávat manažerské funkce ve všech oborech a sektorech hospodářství. Některé školy nabízejí částečně specializované studium, například na zdravotnictví, turistický ruch či inovace, ale i v těchto případech mají kurzy povinný všeobecný základ.


* Vyžadují skutečně velké společnosti u svých manažerů titul MBA?


MBA titul je jediným mezinárodně akceptovaným titulem, který má vysoký kredit nejen ve velkých mezinárodních společnostech, ale v dnešní době i ve středních a malých podnicích a v nevýrobních sektorech ekonomiky. Většina nadnárodních společností zaměstnává velice ochotně manažery, kteří vystudovali MBA. Přitom velice dbají na to, na jaké škole manažer toto studium absolvoval, zda jde o akreditovanou instituci.


* Umožní MBA rozvoj kariéry a vyšší plat, jak poskytovatelé studia uvádějí, a vyplatí se proto skutečně investovat nemalé peníze za kurzy?


U výše platu v našich podmínkách je nutno brát v úvahu situaci, že manažeři již mají svoji pozici a studují většinou bez přerušení zaměstnání. Proto se výše platu po absolvování studia bezprostředně nemění nijak výrazně, na rozdíl od nově nastupujících absolventů, kteří ve srovnání s jinými obvykle dosahují vyšších platů. Studium na školách, které jsou členy CAMBAS, stojí přibližně od dvou set do tří set tisíc korun a podle našich zkušeností si je kolem padesáti procent posluchačů hradí ze svých prostředků, což svědčí o tom, že se jim takto investované peníze vyplatí.


* Je pro profesní uplatnění nějaký podstatný rozdíl, když někdo vystuduje MBA doma, nebo v zahraničí?


Rozhodující je především úroveň dané školy. Druhotný faktor je místo studia, neboť i v tuzemsku lze studovat MBA v cizím jazyce; v angličtině, němčině či francouzštině. Samozřejmě pobyt v zahraničí má druhotná pozitiva, jakými jsou poznání jiné kultury, kolegů z jiných zemí, navázání rozmanitějších mezinárodních kontaktů, což při pozdějším uplatnění může hrát významnou roli.


* Tuzemské školy mají zpravidla zahraniční partnery. Dá se tak v zahraničních žebříčcích vysledovat jejich kvalita?


O kvalitě zahraničních škol mohou napovídat různé žebříčky, které jsou uveřejňovány v některých prestižních časopisech typu Financial Times. Jde o určité vodítko, jež má ovšem řadu příznivců i odpůrců. Hlavním problémem je výběr ukazatelů, podle kterých jsou školy hodnoceny. Například již zmíněný rozdíl mezi platem před vystudováním a při něm lze pro české školy velmi obtížně využít.


* Většina škol vyžaduje pro přijetí složení testu GMAT. Oč se jedná?


GMAT znamená Graduate Management Admission Test a slouží většinou na anglosaských školách jako standardní přijímací test ke studiu MBA. Jeho zvláštností je, že postupuje od velice jednoduchých k relativně složitým otázkám a má za úkol prověřit u uchazeče schopnost logického myšlení a předpokladů ke studiu. Na českých školách se používá v různých modifikovaných formách, v čisté podobě se využívá u škol, které používají zahraniční osnovy studia obvykle v anglickém jazyce.


Většina nadnárodních společností zaměstnává velice ochotně manažery, kteří vystudovali MBA


NEWTON Media, a.s. Copyright © 2008
Zdrojem zpráv je PRÁVO, BORGIS, a.s. Copyright © 2000 - 2003

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová