Stanovy

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Česká asociace MBA škol

Preambule

Zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace MBA škol, IČ: 679 81 437, se sídlem Praha 3, Veleslavín, nám. W. Churchilla 4, je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58512.

Zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace MBA škol bylo založeno dne 16. 3. 1998 podle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v tehdy platném znění.

S účinností od 1. 1. 2014 platí, že zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se podle ustanovení § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014, i nadále řídí dosavadními právními předpisy, tj. ustanovením § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 1. 1. 2014.

Čl. I.

Základní ustanovení

 1. Česká asociace MBA škol (dále jen „Sdružení„) je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno podle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v tehdy platném znění. Sdružení je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Sdružení je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky za účelem naplňování společného zájmu Sdružení.
 3. Vnitřní organizace Sdružení, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, jejichž úplné znění je uloženo v sídle Sdružení.

Čl. II.

Název a sídlo Sdružení

 1. Název Sdružení: Česká asociace MBA škol
 2. Název Sdružení v anglickém jazyce zní: Czech Association of MBA School.
 3. Sdružení používá k označení svého názvu zkratku:
 4. Sídlo Sdružení: Praha, Veleslavín, José Martího 407/2, PSČ 162 00

Čl. III.

Účel a předmět činnosti Sdružení

 1. Účelem Sdružení je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA a DBA.
 2. Hlavní činnost Sdružení směřuje k vytvoření, zavedení a provádění účinného akreditačního systému zejména pak programů MBA a DBA vysokoškolské úrovně, odpovídajících mezinárodním standardům, k podpoře výzkumných projektů, k podpoře stáží a výměně učitelů a studentů, výměně učebních pomůcek a programů, pořádání konferencí a seminářů, vydávání společných publikací, podpoře a iniciaci spolupráce s domácími a zahraničními institucemi a školami, zabezpečování finančních, materiálních, prostorových, organizačních a personálních podmínek pro naplňování uvedeného účelu Sdružení a současně uspokojování dalších případných zájmů a potřeb členů Sdružení.
 3. Vedlejší činností Sdružení může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti Sdružení nebo v hospodárném využití majetku Sdružení.
 4. Zisk z činnosti Sdružení lze použít pouze pro činnost a správu Sdružení.
 5. Při zajišťování hlavní činnosti Sdružení plní Sdružení zejména následující hlavní úkoly:
  1. organizuje, řídí a koordinuje podle stanov, vnitřních předpisů Sdružení a rozhodnutí Pléna Sdružení hlavní činnosti Sdružení uvedené v článku III. odst. 2 stanov.
  2. zastupuje zájmy Sdružení a svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi, včetně zahraničních.
  3. podílí se na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti.

Čl. IV.

Členství

 1. O přijetí žadatele o členství rozhoduje Předsednictvo Sdružení na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Předsednictva Sdružení o přijetí žadatele o členství za člena Sdružení. Předsednictvo Sdružení může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena Sdružení by bylo nebo by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Sdružení.
 2. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o vystoupení Předsednictvu Sdružení,
  2. zánikem člena – právnické osoby,
  3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí Pléna Sdružení o vyloučení člena ze Sdružení. Plénum Sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle Sdružení nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění účelu a činnosti Sdružení,
  4. nezaplacením členských příspěvků a finančních povinností stanovených rozhodnutím Pléna sdružení, a to marným uplynutím lhůty pro splnění příslušného závazku ze strany člena stanovené Předsednictvem Sdružením ve výzvě k zaplacení členských příspěvků a finančních povinností stanovených rozhodnutím Pléna sdružení, aniž člen příslušný závazek vůči Sdružení v plném rozsahu splní,
  5. zánikem Sdružení.
 3. Právem členů Sdružení je zejména:
  1. účastnit se a podílet se podle svých schopností a možností na činnosti Sdružení, být pravidelně informován o činnosti Sdružení,
  2. hlasovat na Plénu Sdružení,
  3. podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům Sdružení,
  4. volit a být volen do volených orgánů Sdružení.
 4. Povinností členů Sdružení je zejména:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Sdružení,
  2. řádně hradit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Sdružení, smluv a vnitřních předpisů Sdružení,
  3. chránit a zachovávat dobré jméno a pověst Sdružení.
 5. Členové Sdružení neručí za případné dluhy Sdružení.
 6. Předsednictvo Sdružení vede seznam členů Sdružení. 
  Seznam členů je přístupný všem členům Sdružení. Zápisy a výmazy seznamu členů Sdružení provádí Předsednictvo Sdružení, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, jehož přílohou je aktuální seznam členů Sdružení. Předsednictvo Sdružení musí žadateli zpřístupnit seznam členů Sdružení na jeho písemnou žádost do 10 dnů ode dne doručení žádosti. Aktuální seznam členů Sdružení je rovněž uveden na webových stránkách CAMBAS. Podklady pro webové stránky poskytuje Předsednictvo.

Čl. V.

Orgány Sdružení

 1. Pro zabezpečení účelu a činnosti Sdružení jsou zřízeny následující orgány:
  1. Plénum
  2. Předsednictvo
  3. Tajemník
  4. Revizní komise
 2. Sdružení je oprávněno vytvářet Akreditační komisi za účelem hodnocení úrovně programů MBA a DBA členů sdružení a uchazečů o členství ve Sdružení, které jsou předloženy k akreditaci (ustavení a činnost komise upravuje Akreditační řád Sdružení).
 3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách Sdružení.

Čl. VI.

Plénum Sdružení

 1. Plénum je tvořeno shromážděním všech členů Sdružení a je nejvyšším orgánem Sdružení. Jeden člen Sdružení má právo pověřit jednáním na Plénu jednoho svého zástupce (člena pléna) s právem hlasovacím, a dále maximálně dva pozorovatele.
 2. Plénum projednává činnost Sdružení za uplynulé období a přijímá zásady činnosti pro následující období.
  Do jeho působnosti tak dále náleží zejména:

  1. projednávání zprávy předsednictva Sdružení o činnosti Sdružení,
  2. projednávání a schvalování Stanov a rozhodování o změně Stanov Sdružení,
  3. schvalování vnitřních předpisů a řádů Sdružení a rozhodování o jejich změnách,
  4. rozhodování o členství Sdružení v jiných sdruženích,
  5. rozhodování o akreditaci programů MBA a DBA svých členů,
  6. projednání a rozhodování o změně právní formy Sdružení a změně účelu Sdružení, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti Sdružení,
  7. projednávání a rozhodování o změně názvu Sdružení,
  8. projednávání a schvalování programu činnosti Sdružení na další období,
  9. projednávání a schvalování ročních plánů a výročních zpráv o činnosti a návrhu hospodaření Sdružení na další období,
  10. rozhodování o volbě a odvolání členů Předsednictva a Revizní komise Sdružení,
  11. rozhodování o zrušení a způsobu zrušení Sdružení,
  12. rozhodování o stanovení výše členských příspěvků (a dalších finančních povinností) a jejich splatnosti,
  13. rozhodování o vyloučení člena/-ů Sdružení.
 3. Plénum svolává Předsednictvo Sdružení podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Den, místo konání a pořad zasedání oznámí Předsednictvo členům Sdružení písemně nejméně 14 dní před termínem schůze Pléna. Pozvánka na schůzi Pléna musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 4. Na žádost nejméně jedné třetiny všech členů Sdružení musí být svolána mimořádná schůze Pléna. Předsednictvo Sdružení je povinno svolat mimořádnou schůzi Pléna nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a pořad zasedání mimořádného Pléna. Nesvolá-li Předsednictvo Sdružení schůzi Pléna do 60 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat schůzi Pléna na náklady Sdružení sám.
 5. Právo zúčastnit se schůze Pléna, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Sdružení. Každý člen Sdružení má jeden hlas. Plénum je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Sdružení. Usnesení Plénum přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 6. Členové pléna hlasují zvednutím ruky, tzv. aklamací. Plénum se může usnést nadpoloviční většinou přítomných členů na tajném hlasování.
 7. Za předpokladu, že Plénum nebude usnášení schopné, je Předsednictvo oprávněno navrhnout v písemné nebo elektronické formě do 30-ti dnů ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové Sdružení rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání Pléna.
 8. Podle ustanovení tohoto článku odst. 7 lze mimo zasedání též rozhodovat o všech záležitostech formou „per rollam“, které tyto stanovy nebo zákon svěřují do působnosti Pléna, aniž by byla splněna podmínka Pléna usnášet se podle odst. 7 tohoto článku.
 9. Předložený návrh musí obsahovat návrh usnesení; podklady potřebné pro jeho posouzení musí obdržet všichni členové Sdružení v písemné formě, a to včetně stanovení lhůty, ve které se mají k němu vyjádřit s tím, že lhůta bude činit nejméně 15 dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena Sdružení SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí nebo vyjádření člena Sdružení SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM, podepsané zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, zaslané elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v návrhu usnesení.  Nedoručí-li člen Sdružení ve stanovené lhůtě Předsednictvu své stanovisko k návrhu usnesení, platí, že se zdržel hlasování.
 10. Předsednictvo oznámí členům Sdružení v písemné formě výsledek hlasování. Výsledek hlasování může být sdělen i v elektronické podobě (emailová zpráva s přílohami v obecně akceptovaných formátech dokumentů). V tomto případě adresuje výsledek hlasování Předsednictvo na emailovou adresu, kterou mu za tímto účelem člen Sdružení písemně sdělil. Pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý jeho obsah.
 11. Rozhodnutí formou „ per rollam“ se přijímá většinou hlasů všech členů Sdružení.
 12. Vyhotovení zápisu ze zasedání Pléna zajišťuje Předsednictvo Sdružení, které k tomuto může pověřit Tajemníka.
 13. Každý člen je oprávněn účastnit se schůze Pléna a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Sdružení, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu schůze Pléna. Požaduje-li člen na schůzi Pléna sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Sdružení způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Čl. VII.

Předsednictvo Sdružení

 1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
 2. Předsednictvo má 4 členy, které volí Plénum Sdružení na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opětovné zvolení je možné. Členové Předsednictva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Předsednictva.
 3. Sdružení zastupuje navenek každý člen Předsednictva samostatně. K písemnému právnímu jednání připojí podpis Předseda a další člen Předsednictva. V nepřítomnosti předsedy připojí k písemnému právnímu jednání podpis dva členové Předsednictva.
 4. Členové Předsednictva jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Sdružení a s ohledem na jeho zájmy.
 5. Členové Předsednictva jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Předsednictva Sdružení. Členové Předsednictva mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
 6. Předsednictvo je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Předsednictva Sdružení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Předsednictva. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy Předsednictva Sdružení.
 7. Předsednictvo odpovídá za řádné hospodaření Sdružení, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování účelu a činnosti Sdružení. Předsednictvo vede a řídí činnost Sdružení, dohlíží nad dodržováním stanov a vnitřních předpisů Sdružení a pečuje o rozvoj Sdružení. Předsednictvo je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy nebo zaměstnance Sdružení. Předsednictvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře.
 8. Do působnosti Předsednictva náleží zejména:
  1. svolávání schůze Pléna,
  2. dohlížení na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Sdružení,
  3. rozhodování o volbě a odvolání Tajemníka Sdružení,
  4. navrhování členů Revizní komise
  5. přijímání zaměstnanců a ukončování jejich pracovního poměru,
  6. rozhodování o přijetí žadatelů o členství za členy Sdružení,
  7. rozhodování o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
  8. projednávání vnitřních předpisů a interních pravidel a řádů Sdružení,
  9. zpřístupňování seznamu členů Sdružení,
  10. rozhodování o ostatních záležitostech, které nejsou vyhrazeny k rozhodování ostatních orgánů Sdružení,
  11. zpracování ročních plánů a výročních zpráv o činnosti, včetně návrhu hospodaření Sdružení a jejich předložení schůzi Pléna.
 9. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách Sdružení.
 10. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vydat usnesení předsednictva na základě předchozího písemného nebo e-mailového dotazu u všech členů předsednictva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové předsednictva. Usnesení per rollam musí být zapsáno do zápisu na nejbližší schůzi předsednictva.

Čl. VIII.

Tajemník

 1. Tajemníkovi přísluší zejména vykonávat usnesení Předsednictva a Pléna, řídit běžné záležitosti Sdružení, hospodařit s majetkem Sdružení v souladu se schváleným rozpočtem Sdružení.
 2. Tajemníka navrhuje Předsednictvu předseda Sdružení na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opětovné zvolení je možné. Tajemníkem nemůže být člen Předsednictva nebo Revizní komise.
 3. Tajemník je oprávněn zúčastňovat se schůzí Pléna a Předsednictva Sdružení s hlasem poradním.
 4. Tajemník odpovídá za svou činnost Předsednictvu.
 5. Tajemník je vůči Sdružení v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu.
 6. Za činnost ve prospěch Sdružení náleží Tajemníkovi finanční odměna, o jejíž výši rozhodne Předsednictvo.
 7. Tajemník je povinen vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Sdružení a s ohledem na jeho zájmy.

Čl. IX.

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení. Členové komise jsou voleni Plénem, kterému je odpovědna ze své činnosti.
 2. Revizní komise je tříčlenná a její členové jsou voleni Plénem na dobu 5 (slovy: pěti) let. Jejími členy nemohou být členové Předsednictva ani Tajemník.
 3. Revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
 4. Revizní komise kontroluje veškerou činnost Sdružení a hospodaření Sdružení a jeho orgánů a provádí kontrolu účetních dokladů.
 5. Revizní komise předkládá Plénu zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

Čl. X.

Majetek a hospodaření Sdružení

 1. Prostředky na svou činnost získává Sdružení zejména z členských vstupních a ročních příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků a dotací, z nadačních grantů, z příjmů ze své činnosti a z výnosů svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány v souladu s účelem Sdružení, sloužit k financování činnosti Sdružení a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci této činnosti.
 3. Sdružení nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování účelu a cílů Sdružení.
 4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Sdružení v rozsahu určeném těmito stanovami a vnitřními předpisy Sdružení.
 5. Předsednictvo Sdružení může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Sdružení. Ve smlouvě o svěření majetku do správy určí rozsah i omezení oprávnění subjektu při jeho správě.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Sdružení jsou obsaženy ve vnitřních předpisech Sdružení.

XI.

Zrušení a likvidace Sdružení

 1. Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí Pléna o zrušení Sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato. Sdružení zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
 2. Nepřejde-li majetek Sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace.
 3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Sdružení podle délky členství v měsících jednotlivých členů Sdružení.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Pléna nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Organizace a činnost Sdružení se ve smyslu ustanovení § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 1. 1. 2014.
 3. Tyto stanovy byly schváleny dne 24. 1. 2017 na schůzi Pléna CAMBAS a v plném rozsahu nahrazují stanovy ze dne 21. 1. 1998.

V Praze dne 24. 1. 2017

Členové Předsednictva Sdružení:

10Července

Akreditační komisi CAMBAS posílil doc. Ing. Pavel Mertlík, CSC.

Přečíst
18Června

Program MBA University of New York in Prague získal akreditaci na dalších 5 let

Přečíst
14Května

Vysoká škola Komerční komunikace se stala novým členem CAMBAS

Přečíst
01Května

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA/20.5.2024

Přečíst